Samenwerken met partners

Partnerschap en maatschappelijke positionering

Om onze leerlingen te begeleiden naar een passende plek in de maatschappij is goed partnerschap van essentieel belang. Hiertoe is ons interne netwerk zo georganiseerd dat eenieder vanuit de rol die hij heeft de verantwoordelijkheid draagt voor een ononderbroken leerproces van de leerling. Vaste (jeugd)zorgaanbieders in de school worden ingezet om maximaal tegemoet te komen aan de intensieve ondersteuningsbehoeften die onze leerlingen hebben. Wij werken zoveel als mogelijk vanuit het één kind, één plan principe in samenwerking met de leerling, de ouders en ketenpartners. Hier vindt een duidelijke afstemming plaats met alle betrokkenen rondom de leerling. Om onze bijdrage te leveren aan passend onderwijs voor iedere leerling onderhoudt de school nauwe contacten met relevante onderwijspartners.

Met deze partners werken wij intensief samen om onze leerlingen de beste kansen op ontwikkeling te bieden.

 

1. SJSO (specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs)

‘Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp voor leerlingen in het speciaal onderwijs die direct toegankelijk is op school. Op onze school zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. Op deze manier kan individueel, of in kleine groepjes kinderen, goede ondersteuning geboden worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Altra Ambulante hulp Thuis & Op School (ATOS)

Via Altra zijn er behandelaars aan de school verbonden. ATOS  richt zich op zowel het kind, de ouders en de samenwerking met school. De leerling wordt individueel begeleid. Thuis staat opvoedingsondersteuning centraal. De ATOS medewerker ondersteunt ouders ook waar nodig op andere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan financiën, huisvesting, contacten met andere instanties, vrijetijdsbesteding voor het kind e.d. Daarnaast probeert ATOS af te stemmen op het aanbod op school en heeft ook contact met de leerkracht. De kracht van deze vorm van begeleiding is dat de driehoek school, thuis en vrije tijd met elkaar verbonden worden. Iedere ATOS medewerker heeft ruimte voor het begeleiden van ongeveer zeven gezinnen.

 

Cordaan

Cordaan Jeugd is door de gemeente gecontracteerd om SJSO te bieden op Orion. De begeleiding wordt geboden door jeugdzorgprofessionals van Cordaan Jeugd. De begeleiding kan op twee manieren worden ingezet namelijk:

  • Individueel (in of buiten de klas): gericht op het begeleiden van het (externaliserende of internaliserende) gedrag, begeleiden van sociale interacties, vergroten van (sociale) vaardigheden.

  • In groepsverband: in een speciale klas waarbij een leerkracht en een Cordaan begeleider (en eventueel een klassenassistent) de hele week gezamenlijk de verantwoording dragen voor de groep. De leerkracht gericht op de didactiek en de Cordaan begeleider gericht op de pedagogische benadering. Dit zijn vaak kleine groepen, waarbij de doorstroom naar een reguliere groep niet per se het doel is.

Levvel

Spirit en de Bascule hebben vanaf 1 juli 2020 hun expertises gebundeld en gaan verder als Levvel. De hulpverlening van Levvel is laagdrempelig. De jeugdhulpverlener werkt systemisch en zien meerwaarde in zowel jeugdhulp op school als jeugdhulp in de gezinssituatie. De samenwerking tussen school, jeugdhulpverlening en het gezin draagt hiermee positief bij aan de (leer)ontwikkeling en de ontplooiing van leerlingen. Door de nauwe samenwerking met zowel het onderwijs(zorg)team als het gezin wordt er één heldere lijn getrokken en zo effectief mogelijke hulpverlening geboden. Met als einddoel een ononderbroken schoolloopbaan. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat de medewerkers een goed beeld hebben van de gezinssituatie en ook verbindingen kunnen leggen met eventuele andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin. Hiermee wordt de samenwerking en afstemming met overige zorg rondom het gezin versterkt. 

Daarnaast is er een team van Jeugdhulpspecialisten (JHS) en een Kind- en Jeugdpsychiater betrokken. De JHS-en zijn gedragswetenschappers / basispsychologen. De JHS is het eerste aanspreekpunt voor het schoolteam en schakelt de Kind- en Jeugdpsychiater in waar nodig.

2. Samenwerking buiten de SJSO

Philadelphia

Na schooltijd, en tijdens de vakanties of studiedagen, wordt op onze locatie opvang verzorgd door Philadelphia. De naschoolse opvang is vanaf het uitgaan van de school tot 18.00 uur.

Jeugdartsen GGD Amsterdam

Op vrijdag is er een schoolarts van de GGD op school aanwezig. Zij hebben een rol bij de toelating van leerlingen en hebben binnen de Commissie van Begeleiding een belangrijke adviserende rol. Lees verder voor meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd.

 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Groep, Veilig thuis, Samen doen en OKT


3. Extern lesaanbod

Mee Amstel en Zaan

Go for it

In de onderbouw krijgen onze leerlingen aan het begin van het schooljaar standaard sociale vaardigheidstrainingen aangeboden, waaronder de Go for it training van MEE Amstel en Zaan.

De basis van de training is bewustwording van gedrag en oefenen met sociale vaardigheden. De eerste keer zullen er intakegesprekken plaatsvinden met de jongeren, waarin de trainers kennismaken met de leerlingen en waarin wordt gevraagd wat ze zelf zouden willen leren. Daarna volgen nog vijf klassikale bijeenkomsten.

MEE Maak je sterk
De Maak je sterk training is gericht op weerbaarheid en wordt ook verzorgd door MEE Amstel en Zaan. Thema’s die aan bod zullen komen zijn: makkelijker met conflictsituaties omgaan, zelfvertrouwen en grenzen. Jongens en meiden krijgen een aparte training. Een geselecteerd groepje van 8 meiden en 8 jongens nemen deel aan deze training.
MEE Je lijf je lief
Om leerlingen bewuster te maken van eigen gevoelens, wensen en grenzen is er een nieuw lesprogramma ontwikkeld over weerbaarheid in relaties door MEE Amstel en Zaan. Het lesprogramma is een positieve benadering op het gebied van relaties en gedrag, waarmee geprobeerd wordt seksueel gezond gedrag te bevorderen bij leerlingen. Met als doel leerlingen bewust te laten worden van eigen gevoelens en verlangens. Het herkennen van eigen wensen en grenzen en daarmee ook die van de ander waardoor (seksueel) overschrijdend gedrag voorkomen kan worden. ​Deze lessen worden gegeven aan de onderbouw- en middenbouwklassen.
MEE Sterk op reis
Bij deze interactieve lessen van MEE Amstel en Zaan gaat het voornamelijk om weerbaarheid in het openbare vervoer. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: wat valt onder het openbaar vervoer, OV-chipkaart, gedragsregels in het openbaar vervoer, picto’s, stellingen, rollenspellen. De lessen zijn vooral gericht op sociale vaardigheid en weerbaarheid in het openbaar vervoer. Deze lessen worden gegeven aan de midden- en bovenbouwklassen.

Qpido

De gemeente Amsterdam heeft geld beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten ten behoeve van voorlichting met betrekking tot liefde en grenzen. De vier voorlichtingslessen van het pakket ‘Liefde is…’ leert leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan, leert hen grenzen te herkennen bij zichzelf en anderen en die te respecteren. Tijdens de lessen worden aparte jongens- en meidengroepen gemaakt. Jongens krijgen les van mannen; de meisjes van vrouwen. Iedere week worden er andere thema’s behandeld. De onderwerpen zijn: seksualiteit, mannen, meisjes, liefde, grenzen, loverboys, nee en ja zeggen, homoseksualiteit, genderdiversiteit en social media. Dit betreft vier lessen. De vijfde les gaat over Sexting en grooming. Deze lessen worden gegeven aan de midden- en bovenbouwklassen.

Scharlaken Koord

De gemeente Amsterdam heeft geld beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten ten behoeve van voorlichting en preventie met betrekking tot de loverboy - problematiek. De gemeente Amsterdam i.s.m. de GGD heeft Scharlaken Koord te Amsterdam opdracht gegeven preventielessen te organiseren in het Voortgezet Onderwijs, gericht op meiden in het VSO. Scharlaken Koord heeft een specifiek lesprogramma ontwikkeld voor o.a. deze doelgroep. Ook onze school doet mee aan deze lessenserie die gegeven wordt aan een groep meiden die hiervoor geselecteerd wordt door school.

Rots & Water

Deze lessen zijn bedoeld om onze leerlingen weerbaarder te maken. De expertise halen wij bij het Expertisecentrum van Orion. De nieuwe leerlingen starten met de Rots & Water training. De ouders van deze leerlingen worden tijdig geïnformeerd en mogen bij twee trainingen aanwezig zijn.

GVB lessen

Elk jaar organiseren wij voor de leerlingen van de onder- en middenbouw de GVB-lessen. Tijdens deze lessen leren de leerlingen sociale vaardigheden zoals hoe om te gaan in het Openbaar Vervoer. Het GVB geeft een interactieve voorlichting aan onze leerlingen. Het doel is om in gesprek te gaan met scholieren over gedrag in het openbaar vervoer.
Educatief Programma Jongeren (EPJO)
Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een jaarlijks interactief schoolprogramma voor middenbouw leerlingen, gericht op misdaadpreventie en misbruik van sociale media: leerlingen bewuster maken van hoe zij omgaan met sociale media.

Orion Werkstraat

De Orion Werkstraat heeft als doel om iedere jongere - die daarvoor in aanmerking komt - naar betaald werk of arbeidsgerichte dagbesteding en begeleid werken te begeleiden. In de Orion Werkstraat, een samenwerkingsverband van alle vier Orion Colleges, helpen we de jongeren aan werk en coachen wij hen in hun loopbaan. Op basis van een assessment wordt een onderwijsaanbod op maat gemaakt voor zowel op school als bij de stage. Lees verder

Cultuur

Om onze leerlingen goed te laten participeren in de samenleving gaat onze aandacht zowel uit naar goed burgerschapsonderwijs als culturele vorming. Jaarlijks bezoeken wij verschillende culturele instellingen.

 

Sollicitatietrainingen

Naast het assessment dat wij afnemen bij de leerlingen van de middenbouw, verzorgen wij sollicitatietrainingen en het leren werken met een portfolio. Deze trainingen zijn bedoeld voor leerlingen die eraan toe zijn. Verder zijn er coachingsgesprekken met leerlingen. Deze gesprekken gaan over de talenten van de leerlingen, maar ook over bewustwording van de eigen mogelijkheden.